Jemgyýet jogapkärçiligi

Jemgyýet üçin jogapkärçilik

Jemgyýetiň öňündäki jogapkärçiligiň, iş alyp barmagyň aýrylmaz bölegidigini bilýäris.Şeýlelik bilen sagdyn jemgyýetçilik jogapkärçiligini döredýäris.

Gymmatlyklar

Hormat business Iş we aragatnaşyk işlerinde özara ynamy we durnukly ösüşi kepillendiriň.

Jogapkärçilik, esasanam raýdaşlygy we hünär ussatlygyny ösdürip biler.

Jyns deňligi

Daşky gurşawy goramak jogapkärçiligini ýerine ýetirmek, serişdeleri we daşky gurşawy goramak we durnukly ösüşi amala aşyrmak üçin peýdalydyr.

Tebigy baýlyklary ylmy we tygşytly ulanmak, tebigy baýlyklaryň gaýtadan işleniş tizligini ýokarlandyrýar.Resurslary tygşytlaýan sosial ösüş mehanizmini dörediň, intensiw dolandyryş strategiýasyny durmuşa geçiriň we tehnologiki ösüşe bil baglap önümleriň iň köp goşulan gymmatyny durmuşa geçiriň.Çeşmeleri tygşytlamak bilen, galyndylaryň hemmetaraplaýyn gaýtadan işlenmegini güýçlendiriň we galyndylaryň gaýtadan ulanylmagyny amala aşyryň.

Daşky gurşawa we adam saglygyna zyýanly önümleri ösdürmäge üns beriň.Önümler daşky gurşawa zyýan ýetirip bilse, öňüni alyş we bejeriş çärelerini işjeň görüň.

Jyns deňligi

Erkekler bilen aýallaryň arasynda hünär deňligini saklaň.

Hünär deňligi işe almakda, karýerany ösdürmekde, okuwda we şol bir wezipe üçin deň aýlykda ýüze çykýar.

Saglyk we howpsuzlyk

Adam resurslary jemgyýetiň gymmatly baýlygy we kärhanany ösdürmegiň goldaw beriji güýji.Işgärleriň ömrüni we saglygyny goramak we olaryň işini, girdejisini we bejergisini üpjün etmek diňe bir kärhanalaryň yzygiderli we sagdyn ösmegi bilen çäklenmän, eýsem jemgyýetiň ösüşi we durnuklylygy bilen hem baglanyşyklydyr.Korporatiw sosial jogapkärçilik ülňülerine halkara talaplaryny kanagatlandyrmak we merkezi hökümetiň "adamlara gönükdirilen" we sazlaşykly jemgyýet gurmak maksadyny durmuşa geçirmek üçin kärhanalarymyz işgärleriň janyny we saglygyny goramak we olaryň bejergisini üpjün etmek jogapkärçiligini öz üstüne almalydyrlar .

Kärhana hökmünde kanuna we tertip-düzgüne berk hormat goýmaly, kärhananyň işgärlerine gowy ideg etmeli, zähmeti goramakda gowy iş etmeli we işçileriň aýlyk derejesini yzygiderli ýokarlandyrmaly we wagtynda tölemegi üpjün etmeli.Kärhanalar işgärler bilen has köp aragatnaşyk saklamaly we olar hakda has köp pikirlenmeli.

Bu howpsuzlyk, saglyk, daşky gurşaw we hil syýasatlaryny düzmek üçin işgärler bilen konstruktiw sosial gepleşiklere gatnaşmagy ýüregine düwdi.

Nanjing Reborn New Materials Co., Ltd.