Κοινωνική ευθύνη

Εταιρική ευθύνη απέναντι στην κοινωνία

Αναγνωρίζουμε ότι η εταιρική ευθύνη απέναντι στην κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.Έτσι θεμελιώνουμε μια υγιή κοινωνική ευθύνη.

Αξίες

Respect:Εγγύηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες.

Υπευθυνότητα, μπορεί ιδιαίτερα να προωθήσει την αλληλεγγύη και τον επαγγελματισμό.

Ισότητα των φύλων

Η εκπλήρωση της ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος είναι χρήσιμη για την προστασία των πόρων και του περιβάλλοντος και την πραγματοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Επιστημονική και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, βελτίωση του ποσοστού ανακύκλωσης των φυσικών πόρων.Δημιουργήστε έναν μηχανισμό κοινωνικής ανάπτυξης που εξοικονομεί πόρους, εφαρμόστε στρατηγική εντατικής διαχείρισης και πραγματοποιήστε τη μέγιστη προστιθέμενη αξία των προϊόντων βασιζόμενοι στην τεχνολογική πρόοδο.Ενώ εξοικονομείτε πόρους, ενισχύστε την ολοκληρωμένη ανακύκλωση των απορριμμάτων και πραγματοποιήστε την ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη προϊόντων που είναι αβλαβή για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.Λάβετε ενεργά προληπτικά και διορθωτικά μέτρα όταν τα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον.

Ισότητα των φύλων

Διατήρηση της επαγγελματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η επαγγελματική ισότητα εκδηλώνεται στις προσλήψεις, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, την κατάρτιση και την ίση αμοιβή για την ίδια θέση.

Υγεία και Ασφάλεια

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πολύτιμος πλούτος της κοινωνίας και η υποστηρικτική δύναμη της επιχειρηματικής ανάπτυξης.Η διασφάλιση της ζωής και της υγείας των εργαζομένων και η διασφάλιση της εργασίας, του εισοδήματος και της θεραπείας τους δεν σχετίζονται μόνο με τη βιώσιμη και υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά και με την ανάπτυξη και τη σταθερότητα της κοινωνίας.Προκειμένου να ανταποκριθούν στις διεθνείς απαιτήσεις για τα πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να υλοποιηθεί ο στόχος της κεντρικής κυβέρνησης για «ανθρώπινο προσανατολισμό» και οικοδόμηση μιας αρμονικής κοινωνίας, οι επιχειρήσεις μας πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων και της διασφάλισης της μεταχείρισής τους .

Ως επιχείρηση, θα πρέπει να σεβόμαστε αποφασιστικά το νόμο και την πειθαρχία, να φροντίζουμε καλά τους υπαλλήλους της επιχείρησης, να κάνουμε καλή δουλειά στην προστασία της εργασίας και να βελτιώνουμε συνεχώς το επίπεδο των μισθών των εργαζομένων και να διασφαλίζουμε την έγκαιρη πληρωμή.Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν περισσότερο με τους εργαζόμενους και να τους σκέφτονται περισσότερο.

Δεσμευόμαστε να συμμετάσχουμε σε εποικοδομητικό κοινωνικό διάλογο με τους εργαζόμενους για τη διαμόρφωση αυτών των πολιτικών ασφάλειας, υγείας, περιβάλλοντος και ποιότητας.

Nanjing Reborn New Materials Co., Ltd.