സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത

സമൂഹത്തോടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തം

സമൂഹത്തോടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തം ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു.അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം സ്ഥാപിക്കുന്നു.

മൂല്യങ്ങൾ

ബഹുമാനം: ബിസിനസ്, ആശയവിനിമയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരസ്പര വിശ്വാസവും സുസ്ഥിര വികസനവും ഉറപ്പ്.

ഉത്തരവാദിത്തം, പ്രത്യേകിച്ച് ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രൊഫഷണലിസവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാകും.

ലിംഗ സമത്വം

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നത് വിഭവങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിര വികസനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനും സഹായകരമാണ്.

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയവും യുക്തിസഹവുമായ ഉപയോഗം, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ പുനരുപയോഗ നിരക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുക.ഒരു റിസോഴ്‌സ്-സേവിംഗ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് മെക്കാനിസം സ്ഥാപിക്കുക, തീവ്രമായ മാനേജ്‌മെൻ്റ് സ്ട്രാറ്റജി നടപ്പിലാക്കുക, സാങ്കേതിക പുരോഗതിയെ ആശ്രയിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പരമാവധി മൂല്യവർദ്ധിതത്വം തിരിച്ചറിയുക.വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ, മാലിന്യത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ പുനരുപയോഗം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും മാലിന്യത്തിൻ്റെ പുനരുപയോഗം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക.

പരിസ്ഥിതിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഹാനികരമല്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.ഉൽപന്നങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരുത്തുമ്പോൾ പ്രതിരോധ, പരിഹാര നടപടികൾ സജീവമായി സ്വീകരിക്കുക.

ലിംഗ സമത്വം

സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഇടയിൽ തൊഴിൽപരമായ സമത്വം നിലനിർത്തുക.

റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ്, കരിയർ വികസനം, പരിശീലനം, ഒരേ തസ്തികയിലേക്കുള്ള തുല്യ വേതനം എന്നിവയിൽ പ്രൊഫഷണൽ തുല്യത പ്രകടമാണ്.

ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും

മനുഷ്യവിഭവശേഷി സമൂഹത്തിൻ്റെ അമൂല്യമായ സമ്പത്തും എൻ്റർപ്രൈസ് വികസനത്തിൻ്റെ സഹായ ശക്തിയുമാണ്.ജീവനക്കാരുടെ ജീവിതവും ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ ജോലി, വരുമാനം, ചികിത്സ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ സുസ്ഥിരവും ആരോഗ്യകരവുമായ വികസനവുമായി മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും സ്ഥിരതയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്‌പോൺസിബിലിറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കായുള്ള അന്താരാഷ്‌ട്ര ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും "ജനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള" കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും യോജിപ്പുള്ള ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും, ഞങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങൾ ജീവനക്കാരുടെ ജീവിതവും ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം. .

ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങൾ നിയമത്തെയും അച്ചടക്കത്തെയും ദൃഢമായി മാനിക്കുകയും എൻ്റർപ്രൈസസിലെ ജീവനക്കാരെ നന്നായി പരിപാലിക്കുകയും തൊഴിൽ സംരക്ഷണത്തിൽ നല്ല ജോലി ചെയ്യുകയും തൊഴിലാളികളുടെ വേതന നിലവാരം നിരന്തരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും കൃത്യസമയത്ത് പണം നൽകുകയും വേണം.സംരംഭങ്ങൾ ജീവനക്കാരുമായി കൂടുതൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും അവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയും വേണം.

ഈ സുരക്ഷ, ആരോഗ്യം, പരിസ്ഥിതി, ഗുണനിലവാര നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ജീവനക്കാരുമായി ക്രിയാത്മകമായ സാമൂഹിക സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

നാൻജിംഗ് റീബോൺ ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.