Bize goşul

Hoş geldiňiz

Işgärlerimize girdeji we ýitgi hasabyndaky çykdajy elementi däl-de, öz emlägimiz hökmünde garaýarys.Işgärleriň ahlagyny ýokary derejede saklamak, üstünlik gazanmagyň açarydyr.Topar ruhy we sinergiýa iş medeniýetimiziň alamatlarydyr.Işgärlerimiziň edýän işlerinde eýeçilik duýgusy bar.

Bar bolan import we eksport işini berkitmek we giňeltmek we ýakyn geljekde pudagyň ösüş tendensiýasyna laýyk gelmek üçin kompaniýamyz halkara söwdasy bilen gyzyklanýan, pudak bilimlerini öwrenmäge taýyn, aragatnaşykda ökde ýaşlary tüýs ýürekden çagyrýar yhlasly we başarnykly, karýeralaryny ösdürmek we özleri üçin has gowy ertir üçin bilelikde tagalla ediň!

Daşary söwda satyjysy işe almak Iş talaplary:

1. Bakalawr derejesi ýa-da ondan ýokary, halkara söwdasy, iňlis we himiýa hünäri
2. Gowy hünär etikasy we toparlaýyn iş ruhy, güýçli aragatnaşyk we utgaşdyrmak endikleri, özbaşdak işlemek we öwrenmek ukyby
3. Özüňize garşy çykmaga we köp işlemäge het edip bilersiňiz
4. CET-6 ýa-da ondan ýokary, daşary söwda eksport prosesi we B2B platformasy bilen tanyş

1. Bakalawr derejesi ýa-da ondan ýokary, halkara söwdasy, iňlis we himiýa hünäri
2. Gowy hünär etikasy we toparlaýyn iş ruhy, güýçli aragatnaşyk we utgaşdyrmak endikleri, özbaşdak işlemek we öwrenmek ukyby
3. Özüňize garşy çykmaga we köp işlemäge het edip bilersiňiz
4. CET-6 ýa-da ondan ýokary, daşary söwda eksport prosesi we B2B platformasy bilen tanyş

Iş jogapkärçiligi:

1. Täze müşderileriň ösüşini we köne müşderilere hyzmat etmegi tamamlaň;
2. Müşderiniň gözlegini, sitatasyny we beýleki degişli işleri wagtynda dolandyryň;
3. Sargytyň gidişini wagtynda yzarlaň ... we ammary bronlaň;
4. Sargyt ýerine ýetiriş prosesine gözegçilik ediň we sargytlary wagtynda ýerine ýetiriň;
5. Käbir ýük daşamak amallaryny amala aşyryp biler;
6. Gümrük deklarasiýasynyň resminamalaryny we ýolbaşçylar tarapyndan düşündirilen beýleki meseleleri ediň

Bejergi:

1. Döwlet tarapyndan bellenen ähli dynç alyşlardan lezzet alyň
2.Sosial ätiýaçlandyryş,
3.Duşenbe gününden anna gününe çenli sekiz sagat.
4.Hemmetli aýlyk = esasy aýlyk + iş komissiýasy + öndürijilik bonusy,
5.Ajaýyp satyjylar sergilere gatnaşmak we müşderileri görmek üçin daşary ýurda gitmäge mümkinçilik alýarlar.
6. Mugt iýmitler we miweler, yzygiderli fiziki gözden geçirmek, doglan gün ýeňillikleri, tölegli ýyllyk dynç alyş we ş.m.

Marka
%
Marketing
%

Nanjing Reborn New Materials Co., Ltd.