Beýleki materiallar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt ady CAS NOOK. Arza
Özara baglanyşyk serişdesi
Giper-metilleşdirilen amino rezin DB303  -- Awtoulag gutarýar tain Konteýner örtükleri ; Umumy metallar gutarýar ; solokary gaty gutarýar ; Suw bilen gutarýar ; rulon örtükleri. 
Pentaeritrit-tris- (ß-N-aziridinil) propionat 57116-45-7 Lagyň dürli substratlara ýapyşmagyny güýçlendiriň, suwuň süpürilmegine garşylygy, himiki poslama, ýokary temperatura garşylygy we boýagyň üstündäki sürtülme garşylygyny gowulandyryň.
Bloklanan Isocyanate Crosslinker KL-120   Suw bilen örtülen örtükleriň ion häsiýetlerine berk talaplar ýok we anion ýa-da kationiki ulgamlarda ýa-da ion däl ulgamlarda ulanylyp bilner.
Suw serişdesi
Çygly agent OT 75   OT 75 ajaýyp çyglylyk, erginleşdiriji we emulsiýa täsir edýän we interfeýsara dartgynlygy peseltmek ukyby bolan güýçli, anion çygly serişdedir.
Solvent
Etilen glikol üçünji butil efir (ETB) 111-76-2. Etilen glikol butil efiriniň esasy alternatiwasy, tersine, gaty pes ys, az zäherlilik, pes fotohimiki reaktiwlik we ş.m.
Etilen glikol diasetat (EGDA) 111-55-7 “Cyclohexanone”, “CAC”, “Isophorone”, “PMA”, “BCS”, “DBE” we ş.m. bölekleýin ýa-da dolulygyna çalyşmak, guradyş tizligini sazlamak aýratynlyklary bilen.
Propilen glikol diasetat (PGDA) 623-84-7 Alkid rezini, akril rezin, poliester rezin, nitroselluloza rezin, sirke hlorid rezini, PU bejeriş serişdesi üçin çözüji hökmünde
Propilen Glikol Fenil Ether (PPH) 6180-61-6 Boýag VoC täsirini azaltmak üçin zäherli we ekologiýa taýdan arassa aýratynlyklar ajaýyp.Dürli suw emulsiýasy we ýalpyldawuk we ýarym ýalpyldawuk boýagdaky täsirli birleşme hökmünde aýratyn täsirli.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň